เกี่ยวกับเรา

Corporate
History

บริษัท เอ็มซีแอลเอส เอเชีย จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม ดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) จังหวัดระยอง เป็นผู้ผลิตสารให้ความหวาน มอลติทอล ที่มีคุณภาพสูง จากแป้งมันสำปะหลังตามมาตรฐานระดับโลก และเทคโนโลยีการผลิตระดับสูง

บริษัทฯ ได้ก่อตั้งขึ้นในปี 2546 และเริ่มดำเนินธุรกิจอย่างเป็นทางการ ภายใต้ชื่อ บริษัท เอ็มซี-โทวา อินเตอร์เนชั่นแนล สวีทเทนเนอร์ส จำกัด เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2548 ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท เอ็มซีแอลเอส เอเชีย จำกัด เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562

Our Business

นอกจากการผลิตสารให้ความหวานแล้ว เรายังขยายธุรกิจในการจัดจำหน่ายส่วนประกอบอาหารต่างๆ ที่มีคุณภาพสูง ที่ผลิตจาก มิตซูบิชิ คอร์ปอร์เรชั่น ไลฟ์ ไซเอนเสส จำกัด (MCLS) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ในญี่ปุ่น และเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำของโลกทางด้านส่วนประกอบอาหาร

เราจึงสามารถสนองตอบความต้องการของลูกค้าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในการปรับปรุง พัฒนาอาหารให้อร่อย และดีต่อสุขภาพ ด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ของ MCLS และการสนับสนุนเชิงเทคนิคที่ครอบคลุมด้านธุรกิจอาหาร

Business
Goal

เป้าหมายสูงสุดของเรา คือ

  • การดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ปราศจากอุบัติเหตุ ซึ่งจะส่งผลต่อชุมชน และสิ่งแวดล้อม

  • ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง เพื่อสนับสนุนการใช้ชีวิตแบบที่มีสุขภาพดี และการใส่ใจเรื่องสุขภาพของคนในยุคนี้

Security &
Environment
Management

การจัดการด้านความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

  • มีมาตราการตรวจติดตาม น้ำเสีย และอากาศที่ปล่อยออก ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ต่ำเมื่อเทียบกับมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด ทำให้มั่นใจว่าจะไม่ส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม

  • มีมาตรการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย และอากาศอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ระบบดังกล่าวมีประสิทธิภาพสูง

  • แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยในระดับต่างๆ ให้ดูแลรับบผิดชอบงานทางด้านความปลอดภัย

  • กำหนดมาตรการด้านความปลอดภัย และตรวจสอบสภาพความปลอดภัยในงานทุกประเภท รวมถึงพนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง

  • ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านความปลอดภัย ตรวจสอบอุปกรณ์ และเครื่องจักรอยู่เสมอ อีกทั้งยังจัดให้มีการฝึกซ้อมการตอบโต้การเกิดเหตุฉุกเฉินอยู่เป็นประจำ

Certificate

บริษัทเอ็มซีแอลเอส เอเชีย จำกัด ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001, GMP, HACCP, FSSC 22000 โดยบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด, มาตรฐานโคเชอร์โดย Orthodox Union และมาตรฐานฮาลาลโดยสำนักงานคณะกรรมการกลางแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตเป็นไปตามระบบคุณภาพ ระบบความปลอดภัยอาหารที่เป็นสากลและสอดคล้องตามหลักศาสนา

พนักงานทุกคนดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อธำรงไว้ซึ่งการบริการที่ดีที่สุด เพื่อให้เกิดความมั่นใจในความพึงพอใจของลูกค้า ด้วยการติดต่อสื่อสารและปรับปรุงพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง

2004

เริ่มก่อตั้งบริษัท MC-Towa International Sweeteners Co., Ltd.

2005

เปิดบริษัทอย่างเป็นทางการ

2006

ISO 9001: ระบบมาตรฐานสากล ที่มีข้อกำหนดทางด้านการบริหารจัดการคุณภาพ
Kosher: ข้อกำหนดของ kashrut (ข้อกำหนดควบคุมอาหารของชาวยิว) อาหารที่สามารถบริโภคได้ตามข้อกำหนดของชาวยิว

2007

GMP: หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติที่ดีในการผลิต
HACCP: การวิเคราะห์อันตรายและจุดควบคุมวิกฤติ เพื่อส่งมอบอาหารที่ปลอดภัยไปยังลูกค้าโดยป้องกันผลิตภัณฑ์ให้ปลอดภัยจากอันตรายทางกายภาพ เคมีและชีวภาพ
Halal: ข้อกำหนดของศาสนาอิสลาม อนุญาตให้ใช้หรือมีส่วนร่วมตามหลักศาสนาอิสลามสำหรับอาหารที่ชาวมุสลิมสามารถอนุญาตให้รับประทานหรือดื่มได้

2009

TLS-8001: มาตรฐานแรงงานไทย ความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจไทย โดยกำหนดกฏเกณฑ์ การปฏิบัติ การใช้แรงงานเกี่ยวกับสภาพการจ้างงาน สภาพการทำงาน และความปลอดภัยในการทำงาน

2010

Carbon Footprint: คือ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากผลิตภัณฑ์แต่ละหน่วยตลอดวัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ เริ่มต้นตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบ การขนส่ง การประกอบชิ้นส่วน การใช้งาน จนกระทั่งถึงการจัดการซากผลิตภัณฑ์หลังการใช้งาน โดยการคำนวณออกมาในรูปของคาร์บอนไดออกไซต์เทียบเท่าต่อหน่วยผลิตภัณฑ์

2011

FSSC 22000 : ระบบมาตรฐานสากลที่ระบุข้อกำหนดสำหรับระบบการจัดการความปลอดภัยอาหารซึ่งองค์กรในห่วงโซ่อาหารจำเป็นต้องแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการควบคุมอันตรายจากความปลอดภัยของอาหารเพื่อให้มั่นใจว่าอาหารปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค

1 October 2019

เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท เอ็มซีแอลเอส เอเชีย จำกัด